Posted in Great Artist

Great Artist : K.Flay – american badass awesome girl

Hey!

I decided to move some posts from my previous blog here, so from time to time I will try to reshresh my old readers about my favourite artist and the concerts in which I have been to. Today, my shooting goes my recent favourite American artist K. Flay.

Zdecydowałam się, że co jakiś czas będę przenosiła kilka postów, które publikowałam na moim poprzednim blogu. Spróbuje w ten sposób przepomnieć moim stałym czytelnikom moich ulubionych artystów, czy koncerty na których kiedyś byłam. Dzisiaj, pod mój odstrzał idzie moja ostatio ulubiona amerykańska artystka – K.Flay.

 

How do I know the artist? / Jak poznałam artystkę?

The first time I encountered K.Flay thanks to remix of the song: Make Me Fade (Gianni Kosta Remix) which, moreover, was on the blog in January (entry here). It is true, that it wasn’t really a time when I get crazy about her. From time to time I published some of her songs. The breakthrough came when my good friend sent me a studio version Make Me Fade [Audiotree Live] (note from here). Since then, the artist’s songs appear among my recently listen tracks on my iPod. Last week, this American girl released her new EP, which obviously appealed to me. Songs from the new small album, of course, you can or you will find in this blog.

Pierwszy raz napotkałam K.Flay dzięki zremiksowanej piosence: Make Me Fade (Gianni Kosta Remix) która zresztą znalazła się na blogu w styczniu (wpis tutaj). Co prawda, jeszcze za nią aż tak nie szalałam. Od czasu do czasu zamieszczałam jeszcze inne jej piosenki. Przełom nastąpił, kiedy mój dobry kolega przesłał mi studyjną wersję Make Me Fade [ Audiotree Live] (była w TYM wpisie). Od tamtego momentu piosenki artystki co chwilę pojawiają się wśród utworów przeze mnie najczęściej słuchanych. W ubiegłym tygodniu amerykanka wypuściła swoją nową EPkę, która oczywiście przypadła mi do gustu. Piosenki z nowego krążka oczywiście pojawiają się (część już się pojawiła) na blogu.

 

Something about K. Flay / Co nieco o K. Flay

K. Flay, actually Meredith Kristine Flaherty was born June 30, 1985 in Wilmette, Illinois, United States. What did she write about herself on her FB Profile?

i grew up outside of chicago,
starting writing songs in san francisco,
moved to brooklyn
& now don’t have an apartment

my music is a version of indie hip hop
mixed with electronics
mixed with me headbanging

but i’m still figuring it out

 

Kristine is an alumna of Stanford University in California, where she graduated with degrees in psychology and sociology. She has been an outspoken supporter of higher education. It tries to encourage students to complete the higher level, citing the “supportive support”, which education provides.

 

K. Flay, a właściwie Kristine Meredith Flaherty urodziła się 30 czerwca 1985 w Wilmette, Illinois, United States. Ci piszę o sobie sama artystka?

“Dorastałam poza Chicago,
zaczynałam pisać piosenki w San Francisco,
przeniosłam się do Brooklynu
I teraz nie mam mieszkania

moja muzyka to wersja indie, niezależnego hip-hopu
pomieszanym z elektroniką
pomieszane ze moją rozbujaną głową

nadal nie określiłam”.

 Kristine jest absolwentką Uniwersytetu Stanford w Kalifornii, gdzie ukończyła z wyróżnieniem psychologię oraz socjologię. Artystka jest zdeklarowanym zwolennikiem szkolnictwa wyższego. Próbuje ona zachęcić studentów do ukończenia wyższego stopnia, powołując się na “wsparcie społeczności”, które zapewnia szkolnictwo.

 

 

Music Path/ Ścieżka muzyczna

Love for music probably she has planted as a young girl thanks to her father, who was an accomplished guitarist and a true lover of all music. Unfortunately, the singer lost her father as a teenager, many of the songs K.Flay is a tribute to him.

Miłość do muzyki prawdopodobnie wszczepił młodej dziewczynie jej ojciec, który był znakomitym gitarzystą i prawdziwym miłośnikiem wszelkiej muzyki. Niestety, piosenkarka straciła ojca jako nastolatka, wiele piosenek K.Flay są hołdem dla niego.

As an eighteen she started enrolled in school in the Bay Area at Stanford University. During her freshman year, together with a friend she began her experiments with modern rap music. In her opinion of the majority of hip-hop hits on the radio was simplified, stereotypical and misogynistic, and therefore she stated that also she will be able to create something like that. So after spending the night she created a piece of “Blingity Blang Blang,” which she described as  “a low-budget rap parody that contained far too many obscenities.” Due to the fact that making music began to make her more joy, she wrote two more songs before the end of 2003.

Jako osiemnastolatka rozpocząła naukę w szkole średniej w Bay Area na Uniwersytecie Stanford. Podczas swojego pierwszego roku studiów, K.Flay razem z przyjacielem rozpoczeła swoja znajomość z nowoczesną muzyką rap. W opini ówczesniej studentki, większość hip-hopowych hitów w radiu była uproszczona, mizoginiczna i stereotypowa, dlatego stwierdziła, że i ona będzie w stanie stworzyć coś takiego. Tak po spędzonej nocy powstał kawałek  “Blingity Blang Blang“, który opisała jako “niskobudżetowa parodia rapu z wieloma przeklęństwami”. Z racji tego, że tworzenie muzyki zaczęło sprawiać jej coraz więcej radości, napisała dwa kolejne utwory przed końcem roku 2003.

 

The summer after her freshman year at Stanford University was a period of experimentation for her. She was still writing the new songs and also discovered how to record them on her computer. During the next years spent at Stanford, Flaherty released a mixtape titled Suburban Rap Queen, which she produced on her laptop and after that began to perform live on the local scene. Which led to its recognition among the local community.

Lato po jej pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Stanford był okresem eksperymentowania. W dalszym ciągu pisała piosenki i odkryła jak nagrywać je na swoim komputerze. Podczas następnych lat, spędzonych w Stanford, Flaherty wydała mixtape zatytułowany Suburban Rap Queen, który wyprodukowała na swoim laptopie i po tym rozpoczęła występować na żywo na lokalnej scenie. Co zapoczątkowało jej uznanie wśród lokalnej społeczności.

After graduating she still was into creating the music. The year 2010 brought her the time at which she finally released her first EP under her nickname K.Flay. While two years later, after the girl appeared already on numerous scenes accompanying artists such as Passion Pit, Snoop Dogg, and Icona Pop, she was able to turn its attention of RCA Records, through which she had the opportunity to record the next two EP – Eyes Shut (2012) and What If It Is (2013).

Po skończonych studiach dziewczyna nadal “bawiła się” muzyką. Rok 2010 przyniósł jej czas w którym wydała swoją pierwsza EPkę, która nazwała swoim pseudonimem. Natomiast dwa lata później, po tym jak dziewczyna występowała już na licznych scenach towarzysząc takim artystom jak: Passion Pit, Snoop Dogg, czy Icona Pop, była w stanie zwrócić swoją uwagę wytwórni  RCA Records, dzięki którym miała możliwość wydać następne dwie EMki – Eyes Shut (2012) oraz What If It Is (2013).


The year 2014 brought to an American girl opportunity to create the new album, this time in the full edition. Life As A Dog, K. Flay helped develop an international career and has started touring in Germany, France and the UK.

Rok 2014 przyniósł amerykance upragniony krążek, tym razem w pełnym wydaniu. Life As A Dog pomógł rozwinąć K. Flay międzynarodową karierę i rozpoczęła koncertować w Niemczech, Francji i UK.

 

 

Summary / Podsumowanie

How exactly K. Flay caught my attention? I think is because of her original style, with an interesting voice and her creativity. I hope that the music will be giving her joy for a long time and it will provide us with new great pieces. At this point, I regret that I have no one to go to one of her concerts, which will be organised in Germany and England. However, I am sure that it was not her last tour and she will come back to Europe.

Czym dokładnie K. Flay przykuła moją uwagę? Oryginalnym stylem, ciekawym głosem i swoją kreatywnością. Mam nadzieję, że jeszcze długo muzyka będzie sprawiała jej radość i będzie dostarczać nam nowych kawałków. W tym momencie żałuje, że nie mam z kim wybrać się na któryś z jej koncertów, które odbedą się w Niemczech i Anglii. Trzymam sie jednak tego, że to nie jej ostatnia trasa i jeszcze tu wróci.

 

How do you like the artist? Perhaps you know of similar stylistically artists and want to share them with me? / Jak Wam podoba się artystka? Może znacie podobnych stylistycznie wykonawców i chcecie się ze mna nimi podzielić?

 

 

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s