Posted in Great Artist

G-Dragon – one of the biggers k-pop`s talent

Hey!

I am extending that the chapter “Great Artist” is growing up. I have a few of my favourites, so from time to time I will share them with you. Today, the shooting goes to my favourite Korean artist – G-Dragon. A member of the band Big Bang. I mentioned GD before on the blog. Before I was talking about is fashion style. The post you can find HERE.

Naprawdę się cięszę, że dział bloga pt ” Niesamowity Artysta” ciągle się rozrasta. Mam spory zapas swoich ulubionych artystów, więc co jakiś czas będę się z wami nimi dzieliła. Dzisiaj pod odstrzał idzie mój ulubiony koreański artysta – G- Dragon. O członku zespołu Big Bang wspominałam między innymi w poście Music Fashion.

 

A few words about the artist/ Kilka słów o artyście:

The nickname G-Dragon really comes from the name of the artist (full name Kwon Ji-Yong). The first part of “Ji” is pronounced like the letter “G”, and Yong in Korean means dragon. The singer was born on 18th of August 1988 in Busan (South Korea) where he also grow up.

Pseudonim G-Dragon tak naprawdę pochodzi z imienia artysty (pełna nazwa Kwon Ji-yong). Pierwszy człon “Ji” wymawia się jak angielskie “G”, a natomiast Yong po koreańsku to Smok. Piosenkarz przyszedł na świat 18 Sierpnia 1988 roku w Busan (Korea Południowa) w którym sie również wychował.

 

Career path / Ścieżka kariery:

GD is really talented at several levels of music, as well as beyond. Not only he is the leader of the popular Korean band – Big Bang, in which he is rapping, singing, writing lyrics or creating sounds. A 28-year-old man is also trying his strength as a producer – helping other artists. G-Dragon is also very well known for his fashion sense as that is appreciated all over the world. He also participated in campaigns including fashion master – Karl Lagerfeld.

GD tak naprawdę jest utalentowany na kilku płaszczyznach muzyki, jak i również poza nią. Nie dość, że jest liderem popularnego w Korei zespołu – Big Bang, w którym rapuje, śpiewa, piszę słowa piosenek czy tworzy dźwięki. 28-latek próbuje swoich sił także jako producent – pomagając innym artystom. G-Dragon jest również bardzo dobrze znany ze swojego poczucia mody za który jest doceniany na całym świecie. Brał również udział w kampaniach modowych m.in. Karla Lagerfeld.

GD began his musical career already as a 5-year-old in a band Little Roo’Ra. Unfortunately, the group did not survive for too long. After releasing the Christmas album the label decided to disband the group. Three years later, the musician came under the wing of the label SM Entertainment, where he trained as a dancer. After a few years, the boy was still not sure if dancing is what he would do in the future and at age 13 he decided to leave the label.

GD swoją karierę muzyczną rozpoczął już jako 5-latek, kiedy zaczął występować w zespole Little Roo’Ra. Niestety grupa nie istniała zbyt długo. Po wydaniu płyty ze Świątecznymi Piosenkami wytwórnia postanowiła rozwiązać zespół. 3 lata później GD trafił pod skrzydła wytwórni SM Entertainment, gdzie trenował jako tancerz. Po kilku latach jednak chłopak nie był pewny czy taniec jest tym co chciałby robić w przyszłości, dlatego w wieku 13 lat postanowił opuścić wytwórnie.

In the next few years, a teenager was still trying to find his place in the music market, and in the end, he went to one of the largest record company nowadays- YG Entertainment. It was a shot in the 10-tuple. A young boy could develop his skills there and hone his talents. This went on for the next 6 years, after which CEO Yang Hyun Suk, decided to create a boy band called Big Bang. History of the formation of the band could be watched in the Big Bang Documentary. The debut of 5 gifted artists (G-Dragon, T.O.P., Taeyang, Daesung, Seungri) had in 2006 and form to this day.

W przeciągu kilku następnych lat, nastolatek próbował odszukać swojego miejsca na rynku, i tak trafił do jednej z największych dziś wytwórni –  YG Entertainment. Był to strzał w 10-tkę. Młody chłopak mógł tam w końcu się rozwinąć i szlifować swoje talenty. Trwało to następnych 6 lat, po którym CEO Yang Hyun Suk, postanowił stworzyć boysband o nazwie Big Bang. Historię powstawania zespołu można było oglądać w programie Big Bang Documentary. Swój debiut 5 utalentowanych artystów (G Dragon, T.O.P., Taeyang, Daesung, Seungri) miało w roku 2006 i tworzą do dnia dzisiejszego.

In 2009, GD decided to try his luck as a solo artist and released his first album, which he called “Heartbreaker.” It was a really good move because the album was sold very well and received many awards.

W roku 2009, GD postanowił spróbować swoich sił jako solowy artysta i wydał swój pierwszy krażek, który nazwał “Heartbreaker”. Był to naprawdę dobry ruch, gdyż album sprzedał się znakomicie i otrzymał wiele nagród.

The next step in the musical career of G-Dragon was a collaboration with his teammate, great rapper T.O.P. (Which also will appear on the blog one day). The boys released the album GD & T.O.P. at the end of 2010. Two years later, GD released its first EP – “One of the kind”, which was also met many good reviews. His second solo album called Coup D’Etat was issued in 2013.

Następnym krokiem w muzycznej karierze G Dragona była współpraca z jego kolegą z zespołu, ze świetnym raperem T.O.P. ( o którym również pojawi sie wpis). Chłopcy pod koniec roku 2010 wydali album GD & T.O.P. Dwa lata później GD wydał swoją pierwszą EP-kę, która również jak jego pierwszy album zebrała wiele dobrych recenzji. Swój drugi,  solowy album o nazwie Coup D’Etat wydał w 2013.

 

Summary / Podsumowanie:

Why do I like G-Dragon? Because I appreciate original and hard-working artists, and GD certainly belongs to this group. Virtually every piece that he created is the hit in my taste and is stay with me for a longer time.

Dlaczego tak lubie G-Dragona? Ponieważ doceniam oryginalnych i pracowitych artystów, a GD na pewno należy do tego grona. Praktycznie każdy kawałek, który stworzył trafił w mój gust i długo siedzi w mojej głowie.

 

Below you can find some of my favourite songs of GD / Do moich ulubionych kawałków zaliczam::

 

 

And how do you like this Korean artist? Do you have any fav one? / I jak podoba Wam się koreański artysta?

 

 

<<< Let`s Stay Together Positive >>>

– D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s