Posted in Personal

Why is worth to going for a concert? /Dlaczego warto chodzić na koncerty?

Hi! / Cześć!

In the era of the internet and easy access to music, more and more people think that going to a concert does not make sense. They even do not know how wrong they are. I just needed one brief moment with live music and I knew that this is something that gives me enormous joy.

W dobie internetu i łatwego dostępu do muzyki, coraz więcej osób myśli, że chodzenie na koncertu nie ma najmniejszego sensu. Nawet nie wiedzą jak bardzo się mylą. Mi wystarczyła jedna krótka chwila przy muzyce na żywo i już wiedziałam, że jest to coś co sprawia mi przeogromną radość.

 

Oto powody dla których warto wybrać się na koncert:

 • Getting to know new people who listen to the same music as you. I do not know whether this is just my observation, but to me, it is very easy to make contact with the person who went to the same concert. People then are more easily open up when they know that you have a similar taste in music or hobby. Then on the conversation, you can create many nice moments.

Poznanie nowych ludzi, którzy słuchają takiej samej muzyki jak Ty. Nie wiem, czy tylko jest to moje spostrzeżenie, ale według mnie bardzo łatwo można nawiązać kontakt z osobą, która poszła na ten sam koncert. Ludzie wtedy łatwiej otwierają się, kiedy wiedzą, że masz podobny gust muzyczny czy hobby. Wtedy na rozmowie może Wam minąc wiele miłych chwil.

 • Being on the event with the music you like. How do you spend most pleasant time? I think during the time when you can listen in the background your favourite music. Am I right? No matter where, whether on shopping or during making sports – when you hear a song you like you started smile inwardly.

Impreza z muzyką którą lubisz. Jak spędza się najmilej czas? W momencie, kiedy w tle leci Twoja ulubiona muzyka. Czyż nie jest tak? Obojętnie kiedy, czy to na zakupach, czy podczas uprawiania sportu – kiedy usłyszysz piosenkę, którą lubisz od razu uśmiechasz się w duchu.

 • Checking, if the artist can recreate their work in the live show. I asked myself not once, whether a person may certainly, play or sing just as well as on the CD. I was extremely lucky that so far, I was not at the concert, which I’m very disappointed with. On the contrary, most of the artists I loved even more after I heard them live. Some of the artists can much better perform their song live, showing his audience his artistic soul.

Sprawdzenie czy artysta potrafi odtworzyć swoje dzieła na żywo. Nie raz zadawałam sobie pytanie, czy oby na pewno osoba, którą usłyszałam potrafi zagrać/zaśpiewać tak samo dobrze jak na płycie. Miałam niezwykłe szczęście, że jak do tej pory, nie byłam na koncercie, który mnie rozczarował. Wręcz przeciwnie, większość artystów jeszcze bardziej pokochałam po tym jak ich usłyszałam na żywo. Niektórzy potrafią o wiele lepiej wykonać swój utwór na żywo, ukazując swoim widzom swoją artystyczną duszę.

 • Hearing of the new interpretation of the song that you like. A true artist can reproduce his work in several ways. An interesting experience is to hear a piece that you like in the new version. Mostly artist can involve the execution of their songs so that greatly differs from what was on theirs CD. Think also, that at the moment, this is the first time you can hear such a performance, and you’re one of the first people who can listen it.

Usłyszenie nowej interpretacji utworu, który lubisz. Prawdziwy artysta potrafi odtworzyć swój utwór na kilka sposobów. Ciekawym doświadczeniem jest usłyszenie kawałka, który lubisz w nowej odsłonie. Przeważnie artysta potrafi zaangażować wykonanie swojej piosenki, tak że wielce różni się od tego co znalazło się na krążku. Pomyśl sobie również, że w tej chwili, jest to pierwszy raz, kiedy słyszysz takie wykonanie i jesteś jedną z pierwszych osób.

 • The magic of the place. During all the concerts which I participated, I was surrounded by an incredible aura. That feeling when all people are singing or humming the same notes and sway to the rhythm of the same music is amazing. It is in such moments, my heart beats faster.

Magia miejsca. Podczas wszystkich koncertach jakich byłam otaczała mnie niesamowita aura. To uczucie, kiedy wszyscy razem nucą tą samą melodie i kołyszą się w rytm tej samej nuty jest niesamowite. To właśnie w takich momentach moje serce szybciej bije.

 • Okay, maybe this point is hypocritical, but – the opportunity to show off in front of friends, that you went to a concert. I like to exchange experiences with concerts with my friends (even if they were on the artist, who musically I do not like).

Okej, może ten punkt jest hipokrytyczny, ale możliwość pochwalenia się przed znajomymi, że było się na takim koncercie. Lubię wymieniać się doświadczeniami z koncertów ze swoimi znajomymi (nawet jeśli byli oni na artyście, którzy muzycznie mi nie odpowiadają).

 • Getting to know new places. When you are going to a concert to the different city you have a chance to get to know a new place. After all, you do not have to attend only the concerts in your place or in place located closest to you. In this way, you could organise a short holiday break – yourself or with your friends.

Poznanie nowych miejsc. Dzięki koncertom wyjazdowych jest szansa na poznanie nowego miasta. Przecież nie trzeba chodzić tylko na koncerty w miejscowości, która znajduję się najbliżej Ciebie. W ten sposób można sobie zorganizować krótki wakacyjny wypad – samemu, lub znajomymi.

 

And for what reason you like / do not like going for a concerts? / A z jakich powodów, wy lubicie/ lub nie lubicie koncerty?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

 • D
Advertisements

2 thoughts on “Why is worth to going for a concert? /Dlaczego warto chodzić na koncerty?

 1. Totally agree with all points!

  As you know that fashion is my passion, so for me a ‘fashion-element’ is also a key point. I love how creatively people dress for a music event. It maybe be some elements relating to the band they came to see (like a hat 😉 ) or to their subculture in general. Whatever it is, it gives me lookbook inspo for the following week or two ❤

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s