Posted in Personal

How to take care about your handsets? / Jak dbać o słuchawki?

Hello everyone!

 

 

Recently one of my favourites gadgets is my headsets. Until now, I had a dozen pairs of the equipment. I was making a lot of mistakes and I was able to quickly broke them down. I was often nervous that I have again buy new pairs. Are you too attached to the things that you like? I am, unfortunately, so that’s why I had to change my habits and take care more about my special handsets.

Ostatnio jednym z moich ulubionych gadgetów oraz ozdobą są moje słuchawki. Do tej pory miałam kilkanaście par tego sprzętu. Ciągle coś robiłam nie tak, szybko się psuły, a ja często się denerwowałam, że muszę znowu kupować nowe sztuki. Czy wy też przywiązujecie się do rzeczy które tak lubicie? Ja niestety tak, dlatego musiałam zmienić swoje przyzwyczajenia co do słuchawek.

Here are my tips on how to keep your handset for a longer time with you / Oto moje porady, co zrobić, aby Twoje słuchawki mogły z Tobą być na dłużej:

 • Do not throw headsets. After finishing use, we should calmly hang up the headset, even if something upsets you, eg. a person who dared to stop you in listening to your favourite song.

Nie rzucamy słuchawkami. Po skończonym użytkowaniu spokojnie należy odłożyć słuchawki, nawet jeśli coś Cię zdenerwuje, np. osoba, która ośmieliła się Ci przeszkodzić w słuchaniu Twojej ulubionej piosenki.

 • The earphone is not a rubber, so please do not tug the cable. It should be good to be careful with them. Unfortunately, they like to travel to the ground, be under your foot, or come under the wheels swivel chair. Be careful. They can be everywhere.

Kabel od słuchawek to nie guma, więc nie szarpiemy kabla. Należy dobrze na niego uważać. Często się niestety zdarza, że lubi się nam plątać pod nogami, czy wchodzić pod kółka obrotowego krzesła. Uwaga przede wszystkim.

 • Do not put heavy objects on the handset. Why? Well, probably I don`t have to answer this question.

 

Nie kładziemy ciężkich przedmiotów na słuchawki. Dlaczego? No raczej nie muszę chyba odpowiadać na to pytanie.

 • Storage of handsets is also very important. Do not throw them loose in a pocket or backpack/bag. A good idea is the use case for the headset. I personally predestined to its padded case for eyeglasses. The headphones are safer then, and I can dispose of such cases into my purse without any fear.

Przechowanie słuchawek jest również ważne. Nie należy wrzucać ich luźno do kieszeni czy plecaka/torby. Dobrym pomysłem jest stosowanie etui na słuchawki. Ja osobiście przeznaczyłam na to swoje usztywniane etui do okularów. Słuchawki są wtedy bezpieczniejsze, i mogę wrzucać takie etui bez obaw do swojej torebki.

 • Do not store the headsets near sharp objects or fluids, that can damage our beloved equipment.

Nie przechowujemy słuchawek w pobliżu ostrych przedmiotów czy płynów, które mogą uszkodzić nasz kochany sprzęt.

 • Keep your headsets away from the sun, cold or damp rooms. Do not throw them into the water or fire.

Słuchawki trzymamy z dala od słońca, zimna, wilgotnych pomieszczeń. Nie wrzucamy ich do wody czy ognia.

 • Do not wind the cable as scoops. Please avoid wraping the cable tight, we do not trample it. Top lightly wrap it in larger loops and gently put down.

– Nie zwijamy kabla jak miarki. Należy pamiętać, aby nie zwijać mocno kabelka, nie zgniatamy go. Najlepiej lekko zawinąć go w większe pętle i delikatnie odłożyć.

 

 • Remember to not hide sweaty headphones into any case. It is possible that after running you want to jump under the shower, so you are not thinking about your headphones  and just put them into the case. Please try to avoid this.

– Pamiętajmy, aby nie chować przepoconych słuchawek. Możliwe, że po bieganiu miałeś/aś ochotę szybko wziąć prysznic, więc odruchowo chowasz słuchawki do etui. Unikaj tego.

 

 • When you’re done using your handset, the best is to wash them from the dirt. Purge them gently with sweat wax out of your ears, and then wait until it is dry. Good material to wash your beloved equipment can also be wet wipes for cleaning babies.

– Kiedy skończysz użytkować swoje słuchawki najlepiej omyć je z brudu. Delikatnie przeczyść je z potu, woskowiny z uszu, a następnie poczekaj aż wyschną. Dobrym materiałem do umycia Twojego kochanego sprzętu mogą być również mokre chusteczki używane do mycia niemowlaków.

 

 • The material on the headphones should periodically wash by hand in warm soapy water.

Materiał znajdujący się na słuchawkach warto co jakiś czas ręcznie prać w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu.

 • Do not cast off the headphone cord. Remove the tip gently, not flexing it. We must do the same as removing the plug from the socket – hold equipment to which the headphones are plugged in and firmly disconnect them.

 

– Nie wyrywamy końcówki słuchawek ze sprzętu. Należy wyjąć końcówkę delikatnie, nie wyginamy jej. Musimy postąpić podobnie jak przy wyjmowaniu wtyczki z kontaktu – przytrzymujemy sprzęt do którego są podłączone słuchawki i zdecydowanym ruchem odłączamy je od niego.

 • When you are puting on the headphones, be sure to do not stretch them. They can break in that way, and we do not want that.

Przy wkładaniu słuchawek, należy pamiętać, aby ich nie rozciągać, bo mogą się nam połamać, a tego nie chcemy.

 • Turn down the volume of the music. Remember, loud music can not only ruin your headphones, but also can be dangerous for your eardrums.

Ściszamy głośność muzyki. Nie tylko głośna muzyka może zrujnować Twoje słuchawki, ale jest również niebezpieczna dla Twoich bębenków.

 • Please try to avoid tiny headphones on a stereo that isn’t designed for them. There can happen that the power applied to the headphones will be too high for the headphones to handle.

Nie należy stosować zbyt słabych słuchawek do niektórych sprzętów stereo. Istnieje możliwość, że siła sprzętu grającego do słuchawek będzie zbyt duża, a słuchawki nie poradzą sobie w tą częstotliwością.

 • Do not use bass frequencies too low for your headphones. I know that some headphones are suited for low and loud bass frequencies, but too much of bass can cause a headphone speaker to burst just like a regular one.

– Unikaj zbyt niskich częstotliwości czy silnych basów. Zbyt niska częstotliwość może przeszkodzić w prawidłowej obsłudze słuchawek. Chociaż niektóre słuchawki nadają się do niskich częstotliwości basowych, ale częste takie słuchanie może spowodować pęknięcie głośnika w słuchawce.

 

 

I hope that at least can helped a little. Let’s try to take better care of our headphones together. / Mam nadzieję, że choć trochę Wam pomogłam. Spróbujmy lepiej dbać o swoje słuchawki razem :).

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s