Posted in concert

My next awesome concert of twenty one pilots

Hej!

On Saturday, together with my awesome friend Ania, we went to Vienna for the long-awaited (by me) concert of my favourite band twenty one pilots. This is already our second gig of this formation (if I will  have an opportunity I would love to go again). Previously we went to the show in the capital of Czech Republic – Prague (post here). I was really long wondering which gig I liked more but about it later.

 W sobotę razem z moją przyjaciółką Anią pojechałyśmy do Wiednia na długo oczekiwany (przeze mnie) koncert mojego ulubionego zespołu twenty one pilots. Jest to już nasz drugi koncert tej formacji (jeśli nadaży się jeszcze okazja z miłą chęcią pojadę znowu). Poprzednio show oglądałyśmy w stolicy Czech – Pradze (wpis tutaj). Długo zastanawiałam się, który koncert podobał mi się bardziej, ale o tym napiszę później.

Description of event / Opis wydarzenia:

Drive to the destination / Dojazd do celu:

Exactly at 9.45 a.m. the Polski Bus has their departure from the coach station in Brno to the direction of the Austrian capital. On the site, we were a little before 12. Fortunately, the weather was not tragic, so I and Ania could take a walk through the charming streets of Vienna.

Punkt 9.45 odjazd Polskim Busem z dworca w Brnie w stronę stolicy Austrii. Na miejscu byłyśmy lekko przed 12. Na szczęście pogoda nie była tragiczna, więc mogłyśmy pospacerować po uroczych uliczkach Wiednia.

The concert began at 7.30 p.m., so we had plenty of time for our walk. Before lunch, we decided to find the concert place to be able to find the way back faster. We reached the Stadhalle earlier than 4 p.m. and to be honest, I was surprised by the crowd that was already waiting at the gates next to the entrance. There were really a lot of people. It is possible that they have waited there all night (testified about various garbage around, as well as mats or mattresses lying around). I admire all these determined people, that they managed to sit in the cold all the time. I and Ania decided earlier that we will buy seating place, not to stress too much later, about to get on time to take a more appropriate place to have a nice view of the stage. We are no longer teenagers, so we left a standing place near the stage for a teenager (which were the majority number of concert people in Vienna) and the huge fans of the band.

Koncert zaczynał się dopiero o godzinie 19.30, więc miałyśmy sporo czasu na nasz spacer. Przed obiadem postanowiłyśmy odszukać miejsca w którym miał odbyć się koncert. Dotarłyśmy tam przed godziną 16 i powiem szczerze, że byłam zaskoczona tłumem, który już czekał przy bramkach na wejście. Było tam naprawdę sporo ludzi. Możliwe, że czekali tam całą noc (świadczyły o tym różne śmieci na około, jak i również karimaty, czy materace leżące na około). Podziwiam tych wszystkich zdeterminowanych ludzi, że dali radę wysiedzieć w tym zimnie tyle czasu. Ja z Anią postanowiłyśmy już wcześniej, że wykupimy miejsca siedzące, aby nie stresować się zbytnio, czy aby na pewno zdążymy na czas zająć jak odpowiedniejsze miejsca. Nie jesteśmy już nastolatkami, więc miejscówki przy scenie zostawiłyśmy dla nastolatek (które nie oszukując się, były wiekszością koncertowiczów w Wiedniu) i wielkich fanów zespołu.

Concert Place / Miejsce koncertowe:

The concert took place in a big building – Stadthalle Wien, Hall D. From what you can read on the official website of the facility, it is the largest event object in the whole Austria. The construction of this place took place between the years 1954 and 1957. The author of the design was the world famous architect Roland Rainer. Hall is so large that it can accommodate up to 16 000 people (at the twenty one pilot concert the hall was stuffed to the brim, so I won`t be surprised if that such a number could appear there on Saturday). The organisation was exemplary to me. After the Moderat concert in Wrocław (post here), I begin to increasingly pay more attention to the organisation of the event. Everyone, who wanted to attend the concert needed to go through the security check out. They were all searched, bags had to be opened and removed from these dangerous items or drinks (which could be left free of charge in the locker room).  They were desired people who thoroughly checked the tickets and directed to the appropriate gates. Were you lost? Do not worry, after a second somebody appeared who showed you the right direction. Are you sick or feeling bad? Peace of mind – there was no shortage of paramedics (unfortunately, they had their hands full, because of the faintly excited fan which they have to rescue). Before entering the halls everyone needed to leave the coats (free of charge) in the cloakroom. Everything there was going pretty smoothly as well, as the staff over there was really quick and nice. Even if I would like to find something wrong there, seriously I was not able to find. Everything was very well organised.  Even at the entrance, you could find the earplugs (which were also for free). Inside the concert, the place you could find really nice ladies who were showing the right places to lost fans. And how to complain?

Koncert odbył się w wielkim obiekcie- Stadthalle Wien, w halii D. Z tego co można przeczytać na oficjalnej stronie obiektu, należy do największych w całej Austrii. Budowa tego miejsca miała miejsce pomiędzy latami 1954 a 1957. Twórcą designu był słynny światowy architekt Roland Rainer. Halla jest tak duża, że może pomieścić aż 16 000 ludzi (na koncercie twenty one pilot sala była wypchana po brzegi, więc się nie zdziwie, że taka liczba mogła pojawić się tam w sobotę). Organizacja według mnie była wzorowa. Po koncercie Moderata (post tutaj) zaczynam coraz to większą uwagę zwracać na organizację eventu. Wszyscy byli przeszukiwani, torebki musiały być otwarte i wyjęte  z nich niebezpieczne przedmioty czy napoje (które można było zostawić nieodpłatnie w szatni). Byli odpowieni ludzie, którzy sprawdzali dokładnie bilety i kierowali do odpowiednich wejść. Zgubiłeś się? Nie martw się, po chwili pojawiała się już osoba, która wskazywał Ci dobry kierunek. Źle się czujesz? Spokojna głowa – ratowników medycznych nie brakowało (niestety mieli oni ręce pełne roboty, gdyż co chwilę mdłała jakaś podekscytowana fanka i musieli je ratować). Przed wejściem na hale obowiązywała szatnia, za którą również nie trzeba było płacić a odbiór i nadawnie naszych odkryć naprawdę odbywało się bardzo sprawnie.Chciałabym znaleźć coś do czego mogłabym się przyczepić, ale serio nie było do czego. Nawet przy wejściu czekały darmowe zatyczki do uszu, a miłe Panie na sali z uśmiechem na twarzy odprowadzały fanów którzy zabłądzili, na swoje miejsca.

My and Ania`s place during the concert / Moje i Ani miejsce na koncercie:

When I and Ania were selecting tickets online (as previously mentioned), we decided that this time we will choose a sitting place. We have ended in the Orange box, place 105 and 106 (I know that nothing will tell you), Those seats (as we thought) were in the first row of the “balcony”. Unfortunately, after the twenty one pilots support, we met the real owners who bought those seats which we were sitting on (so round “O” is not round “Orange” – next time I will know 😀 ) It turned out that our real seats were a little higher. Fortunately, view of the stage was similar (due to the fact that it was a “higher” than the first row – that was from the ground floor upstairs (yes, I know how it sounds, but it looked more or less).

Podczas wybierania biletów, jak wcześniej wspomniałam wybrałyśmy miejsce siedzące. Padło na lożę Orange, miejsce 105 i 106 (wiem, że nic Wam to nie mówi), która myślałyśmy, mieściła się w pierwszym rzędzie na “balkonie”. Niestety, po koncercie  supportu przyszli prawdziwi właściciele wykupionych miejsc i okazało się, że nasze miejsce znajduję troszkę wyżej. Na szczęście widok na scenę dalej był podobny (z racji tego, iż był to “wyższy” pierwszy rząd – tamten okazał się tak jakby parterem na piętrze (tak, wiem jak to brzmi, ale tak to mniej więcej wyglądało).

Support / Support koncertu

Before twenty one pilots the warm up was made by the Irish Indie Pop artist – BRY. A young boy as it turned out he had a really great contact with the audience from the very beginning. We also coincided with very liked his sense of humour. I wish him great success and I hope that his “cheerful virus” will be with him as long as possible.

Supportem twenty one pilots, był pochodzący z Irlandii artysta Indie Pop – BRY. Młody chłopak jak się okazało miał naprawdę świetny kontakt z publicznością od samego początku. Również nam bardzo przypadło do gustu jego poczucie humoru. Życzę mu wiele sukcesów i mam nadzieję, że jego “wesoły wirus” zostanie z nim jak najdłużej.

Time for the twenty one pilots concert / Czas na twenty one pilots koncert

This is what has happened during the show of the guys from America, it was a real magic show. There was no place for boredom. They have started their first song, singing behind the big curtain, which fell after a few seconds showing artists in red suits and black balaclavas. Adrenaline immediately grew up throughout the facility to the zenith. A few thousandth crowd sang along with Tyler and swayed to the rhythm that marked by Josh drums. Wonderful feeling when a few thousand people are connected together. That is why I love concerts so much.

To co działo się podczas występu chłopaków z Ameryki, było istnym show. Nie było tam miejsca na nudę. Rozpoczeli swój pierwszy utwór śpiewając za wielką zasłoną, która po kilku sekundach opadła okazując artystów w czerwonych garniturach i czarnych kominiarkach. Adrenalina od razu podrosła w całym obiekcie do zenitu. Kilku tysięczny tłum śpiewał razem z Tyler`em i kołysał się w rytm, który wyznaczał Josh na perkusji. Cudowne uczucie, kiedy kilka tysięcy ludzi łączy się w całość. Dlatego tak uwielbiam koncerty (o tym temacie pisałam również tutaj).

I will not describe what was happening during every song, because to me you would have to experience it for yourself. Artists, of course, showed their best side. They talked with the audience several times literally “landed” on them. There were, of course, a lot of attraction like climbs made by lead vocalist on high scaffolding. Tyler also decided to go in the big red ball and ran through the public (you can see video below). Not enough? Okay, carry on. After the song it gets dark, and after a moment the scene with the guys …. appears in the middle of the arena audience?No big deal? Ok. Lead artist disappears behind the black blanket and appears in a min almost next to me (yes, at this point it turned out that, however, I have still a teenager soul, so my hands were shaking, I could not do any good photos. Life). Boys inflicted us an evening of great fun and excitement. I totally enjoyed every second there.

Nie będę opisywała co dzialo się przy każdym utworze, bo według mnie trzeba by było to doświadczyć na własnej skórze. Artyści oczywiście pokazali się z jak najlepszej strony. Rozmawiali z publicznością, kilka razy dosłownie “lądowali” na niej. Nie obyło się oczywiście bez wspinaczek głównego wokalisty na wysokie rusztowania. Tyler również przez pewien moment “wpakował się” do wielkiej czerwonej kóli, w której przebiegł po publiczności (filmik możecie zobaczyć poniżej). Mało atrakcji? Okej wymieniam dalej. Po zakończonym utworze robi się ciemno, a po chwili scena z chłopakami pojawia się….na środku areny wśród publiczności? Mało? Główny artysta znika za czarną płachtą, aby za chwilę pojawić się w miejscu, które mam na wyciągnięcie ręki (tak, w tym momencie okazało się, że jednak w duszy dalej jestem nastolatką, tak trzęsły mi się ręce, że nie mogłam zrobić żadnego dobrego zdjęcia. Życie). Chłopcy zgotowali nam wieczór wielkich atrakcji i emocji.

As after the first show, Twenty One Pilots aroused in me a great desire for new concerts. I can not wait until I will see them again or I will go to any new concert. And now, time for a little summary.

Tak jak po pierwszym koncercie twenty one pilots dalej wzbudziła mi się wielka ochota koncertowa. Nie mogę się aż doczekać, jak znowu będę moga ich zobaczyć. A teraz czas na małe podsumowanie.

Summary / Podsumowanie

Artists were rocking by a wonderful two hours. So we were able to leave slightly before 23. Unfortunately, we had our bus to Brno five minutes before midnight, so without the poster (of which there was no chance to buy because of queues at area shopping. Sucha a pitty 😦 I really wanted to buy one) we ran quickly to the center, with the which we took a taxi. (It was really close to be late for our last bus). I had really wonderful day, which gave me a lot of new energy.

Artyści dawali czadu przez cudowne dwie godziny, więc z obiektu wyszłyśmy dopiero lekko przed 23. Niestety, miałyśmy autokar powrotny 5 minut przed północą, więc bez plakatu, (którego nie było szans zakupić z racji kolejki przy strefie zakupowej) pobiegłyśmy szybko do centrum, z którego już musiałyśmy pojechać taksówką do miejsca “naszego” pojazdu. Był to naprawdę cudowny dzień, który dodał mi mnóstwa nowej energii.

While the way to Brno I was wondered which live concert of twenty one pilots I liked more –this in Prague, which took place in February, or the one who held us now in Vienna. To this day I still do not know. I really liked both and both concerts gave me an incredible positive energy. Although in Prague concert was on a much smaller scale, and the scene it was practically in front of us, which meant that the event was more intimate. Artists also did not have, so big field to show off what they did in Vienna, but that did not mean it was boring because I wasn`t at all. Tyler of course jumped in the middle of the audience and whole show was full of energy. So, please don`t think that the concert in Lucerna Bar in Prague was worst. Okay, I will not to choice the “better” concert. Both events had a positive experience for me and I’m glad that I was able to experience it. And now I eagerly waiting for their next show in my neighborhood.

Podczas jazdy do Brna zastanawiałam się, który koncert twenty one pilots podobał mi się bardziej –ten w Pradzę, który odbył się w lutym, czy ten który odbył sie teraz w Wiedniu. Do dnia dzisiejszego sama nie wiem. Obydwa bardzo mi się podobały  i oby dwa dały mi niesamowita pozytywną energię. Co prawda w Pradzę koncert był na o wiele mniejszą skalę osób, a scena praktycznie była przy nas, co sprawiało, że wydarzenie było bardziej intymne. Artyści również nie mieli, tak wielkiego pola do popisu jaki dali w Wiedniu, ale nie znaczyło to, że było nudno, bo nie było. Motyw wchodzenia w publiczność, czy granie na małym podeście również pojawił się w Lucerna Bar w stolicy Czech. Chyba jednak nie ośmielę się, na wybór “lepszego” koncertu. Oba wydarzenia wywarły na mnie pozytywne doświadczenia i ciesze się, że mogłam tego doświadczyć. A teraz z utęsknieniem wyczekuje następnego ich show w moich okolicach.

 

Trzymajcie się ciepło!

<<< Let`s Stay Positive Together ! >>>

  • D.
Advertisements

2 thoughts on “My next awesome concert of twenty one pilots

  1. I really loved your personal review of the concert. I can tell by your words that it meant something to you. I also travelled to Vienna, but from Serbia though. Also, I love how you say that you are no longer a teenager so that was the reason why you got the seats. 😀 I smiled because I’m in my late 20s and was in the pit with all the other crazy kids 😀 I just love the buzz, and I went completely alone, so being surrounded by people made me feel less anxious. I am so happy you and your friend had a great time. Hopefully they’ll come back soon.

    Like

    1. Thank you so much Tanja for your really lovely comment. So, we went to the same concert? 🙂 Glad to hear cos boys were totally amazing in Vienna 🙂 Let`s hope that they will record some new tracks and gonna back with new energy 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s