Posted in Personal

Top 10 tips to help protect your hearing / TOP 10 wskazówek jak dlać o słuch

Hey!

Previously, I wrote here how to care about the headphones. Today, I will give you 10 simple tricks, what to do to take better care of your hearing.

Wcześniej na blogu napomknęłam temat jak dbać o słuchawki, dzisiaj natomiast podam Wam 10 prostych trików, co zrobić, aby lepiej zadbać o swój słuch.

Unfortunately, nowadays a hearing problem affecting more and more the younger people. This is done especially by loud listening to MP3 players such as iPod, as well as being in noisy clubs or music concerts. If you work or spend time in the often noisy place or listening to a lot of loud music, you can  treat hearing loss, even without knowing it.

Niestety w dzisiejszych czasach problem ze słuchem dotyka coraz to młodszych ludzi. Dzieje się to zwłaszcza poprzez głośne słuchanie z odtwarzaczy MP3, takich jak iPod, jak i również przebywanie w hałaśliwych klubach czy koncertach muzycznych. Jeśli pracujesz lub spędzasz często czas w hałaśliwym miejscu lub słuchasz dużo głośnej muzyki, może ci grozić utrata słuchu, nawet o tym nie wiedząc.

Below you can find a list of the typical noise levels, measured in decibels (dB). The higher the number, the louder the noise. The Health and Safety Executive (HSE) determined that staying longer than 15 minutes per week in noise levels above 105dB can damage our hearing. You should also be careful to lower levels, such as between 80dB and 90dB. If you are exposed to them for long hours every day, it can also cause permanent damage to our hearing.
Poniżej znajdziecie listę z najbardziej spotykanymi przez nas poziomami hałasu, zostały one podane w decybelach (dB). Im wyższa liczba, tym głośniejszy jest hałas. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy [Health and Safety Executive (HSE)] ustaliła, iż przebywanie dłużej niż 15 minut tygodniowo w poziomie hałasu powyżej 105dB może doprowadzić do uszkodzenia naszego słuchu. Należy również uważać na niższe poziomy, takie jak między 80dB i 90dB. Jeśli jesteś narażony na nie przez wiele godzin każdego dnia, może to również spowodować trwałe uszkodzenie naszego słuchu.

Here are the above-mentioned list: / Oto wyżej wspomniana lista:

 • normal conversation: 60-65dB
 • a busy street: 75-85dB
 • lawn mower/heavy traffic: 85dB
 • forklift truck: 90dB
 • hand drill: 98dB
 • heavy lorry about seven metres away: 95-100dB
 • motorbikes: 100dB
 • cinema: some films regularly top 100dB during big action scenes
 • disco/nightclub/car horn: 110dB
 • MP3 player on loud: 112dB
 • chainsaw: 115-120dB
 • rock concert/ambulance siren: 120dB

normalne rozmowy: 60-65dB
ruchliwa ulica: 75-85dB
kosiarka / korek uliczny: 85dB
czołowe wózki widłowe: 90dB
wiertarka ręczna: 98dB
ciężkie ciężarówki (około siedmiu metrów): 95-100dB
motocykle: 100dB
Kino: niektóre filmy – 100dB podczas scen wiekszych akcji
Dyskoteka / Klub / klason samochodowy: 110dB
Głośne słuchanie na odtwarzaczu MP3: 112dB
Piła łańcuchowa: 115-120dB
Koncert rockowy / Syrena Karetki: 120dB

10 Simple tips on what to do to take better care of your hearing: / 10 Prostych wskazówek co zrobić aby lepiej zadbać o swój słuch:

 

1. Use earplugs.

Remember, the longer you are exposed to loud noise the bigger is the chance of hearing damage. Protect your ears with better protectors such as earplugs or earmuffs. Thanks to them you can get away from the noise, as quickly and as often as possible. If you can’t leave the venue, take regular breaks. 10-minute breaks will help to regenerate yours ears.

1. Używaj zatyczek do uszu.

Pamiętaj, im jesteś dłużej narażony na głośny dźwięk tym większe są szanse na uszkodzenie słuchu. Chroń lepiej swoje uszy poprzez ochraniacze takie jak: zatyczki do uszu czy nauszniki. Dzięki nim możesz uciec od hałasu, tak szybko i tak często, jak to  jest tylko możliwe. Jeśli nie może opuścić miejsa hałasu, rób regularne przerwy. 10-minutowe przerwy, pomogą w regeneracji Twojego słuchu.

2. Turn down the music.

Try to limit the frequent listening to music through a portable player. Also remember not to listen to music too loud, preferably in such a volume that will not drown out the background noise that surrounds you. If the music from your headphones is louder than external sounds, it is a sign to turn the music down. The next signal is the fact that the person standing next to you may also hear music coming directly from your headphones.

2. Ścisz muzykę.

Próbuj ograniczyć  częste słuchanie muzyki poprzez przenośny odtwarzacz. Pamiętaj również, żeby nie słuchać muzyki zbyt głośno, najlepiej na takiej glośności, która by nie zagłuszała szumu tła, które Cie otacza. Jeśli muzyka lecąca z Twoich słuchawek jest głośniejsza, niż dźwięki zewnętrzne, jest to znak, aby ściszyć muzykę. Następnym sygnałem na zbyt głośne słuchanie muzyki, jest fakt, że osoba stojąca obok ciebie może również słychać muzyki dochodzącej z Twoich słuchawek.

3. Use the 60:60 rule.

A simple rule of thumb. If you want to safely listen to an MP3 player, set 60% of the maximum volume of your player and listen to music no longer than 60 minutes a day. All MP3 players purchased in the EU have a SMART function that will help you adjust the volume.

3. Stosuj metodę 60:60.

Prosta zasada. Jeśli chcesz bezpiecznie słuchać muzyki z odtwarzacza MP3 nastaw 60% maksymalnej głośności swojego odtwarzacza i słuchaj muzyki nie dłużej niż 60 minut dziennie. Wszystkie odtwarzacze MP3 zakupione na terenie UE posiadają funkcję SMART, która pomoże Ci regulować głośność.

4. Wear headphones.

When listening through the player, select the noise-cancelling headphones, or retro with older muff-type headphones. They will drown out the noise from the outside and you will be able to enjoy a little quieter music. Ear Headphone versions are much less effective in blocking the sound around you. Try to take regular breaks in listening in headphones, although for a moment give the rest to your ears.

4. Noś słuchawki.

Podczas słuchania poprzez odtwarzacz, wybierz słuchawki z redukcją szumów lub przejdź do outschoolowych słuchawek z dużymi nausznikami. Pozwolą one zagłuszyć hałas z zewnątrz oraz będziesz mógł się delektować nieco cichszą muzyką. Douszne wersje słuchawek są o wiele mniej skuteczne w zagłuszeniu tego co dzieje się na około ciebie. Staraj się robić regularne przerwy w słuchaniu na słuchawkach, chociaż na moment daj odpocząć swoim uszom.

5. Turn down the dial.

Turn down the volume on the TV, radio or hi-fi a notch.  Even a small reduction in volume can make a big difference to the risk of damage to your hearing. If you need to speak up, to have someone hear you – turn the knob down.

 

5. Zmniejsz pokrętło.

Zmniejsz głośność na ekranie telewizora, radia. Nawet niewielka redukcja głośności może mieć duże znaczenie na ryzyko uszkodzenia Twojego słuchu. Jeśli musisz mówić głosniej, żeby ktoś Cię usłyszał – pokreć pokrętło w dół.

 

6. Use ear plugs during live concerts.

Earplugs can reduce the average sound level between 15 and 35 decibels. They should be widely available to everyone in every venue, and should not spoil your pleasure in listening to music.

6. Używaj zatyczek do uszu podczas koncertów na żywo.

Zatyczki do uszu mogą zmniejszyć średni poziom dźwięku między 15 a 35 decybeli. Powinny być one powszechnie dostępne dla każdego w wielu miejscach koncertowych i nie powinny zepsuć Twojej przyjemność w słuchaniu muzyki.

 

7. Don’t put up with work noise.

If you are experiencing a loud noise at work, you should consult the situation with your human resources department (HR) or manager and ask for advice on reducing noise and getting hearing protection.

 

7. Walcz z halasem podczas pracy.

Jeśli doświadczasz głośne zakłócenia w pracy, powinieneś skonsultować się ze swoim wydziałem zasobów ludzkich (HR) lub menedżerem i poprosić o radę w sprawie ograniczenia hałasu i uzyskanie ochrony słuchu.

 

8. Wear ear protectors.

You need to have the ear protection (earplugs or earmuffs) if you use noisy equipment such as electric drills, saws, grinders and lawnmowers.

8. Noś ochraniacze na uszy.

Ochraniacze uszu (zatyczki do uszu czy nauszniki), jeśli używasz hałaśliwych urządzeń, takich jak wiertarki elektryczne, piły, szlifierki czy kosiarek do trawy, takie przedmioty powinny być z Tobą nie rozłączne.

 

 

9. Be careful in the car.

Listening to loud music in confined space increases the risk of hearing the danger. Do not listen to too loud music. Firstly, it makes you less alert, secondly, the destruction of your hearing.

 

9. Bądź ostrożny w samochodzie.

Słuchanie muzyki w miejscach w zamkniętej przestrzeni zwiększa ryzyko usłyszenia niebezpieczeństwa. Nie słuchaj zbyt głosnej muzyki. Po pierwsze sprawia to, że jesteś mniej czujny, po drugie niszcze to Twój słuch.

 

10. Use a detox hearing.

What exactly is this hearing detox? It means to give your ears time for silence, after a long and loud listening to music. According to the research, should be given at least 16 hours for the rest of the ears to regain composure after spending about two hours in the sound of 100dB (for example, in the club). Reducing this time can increase the risk of permanent deafness.

 

10. Stosuj detox słuchu.

Na czym ten detox konkretnie polega? Daj czas swoim uszom na ciszę, po dłuższym czy głośnym słuchaniu muzyki. Według badań, należy poświęcić co najmniej 16 godzin dla odpoczynku swoich uszu, aby odzyskać spokój po spędzeniu około dwóch godzin w dźwięku 100dB (na przykład w klubie). Ograniczenie tego czas może zwiększyć ryzyko trwałej głuchoty.

 

If you still are not sure what to do to help your ears, I recommend applications such as:

SoundMeter + accurately reads the level of sound and noise.

Play It Down – Free Application for iPhone and iPad, it allows users to evaluate their ability to hear and noisy surroundings.

 

Jeśli dalej nie jesteś pewny co robić, polecam takie aplikacje jak:

SoundMeter + dokładnie odczytuje poziom dźwięków i hałasu.

Play It Down – darmowa aplikacja dla iPhone czy iPad,  pozwala ona użytkownikom ocenić ich zdolność słyszenia oraz hałaśliwe otoczenie.
[source/źródło]

Let’s take care of our hearing! / Dbajmy o swój słuch!

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

2 thoughts on “Top 10 tips to help protect your hearing / TOP 10 wskazówek jak dlać o słuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s