Posted in Personal

4 Free Cloud Storage Tools for your Music / 4 Darmowe Narzędzia Cloud dla Twojej muzki

Hej!

For music collectors, it has always been the biggest obstacle the capacity of the hard drive on the computer. I remember as a kid I was trying to save every piece I found on my dad’s computer. Unfortunately, it also meant that from time to time my beloved parent erased what I had in order to enlarge free memory. Rescuing my treasures I had to save them somewhere else. First, I tried to record everything on CDs (which I had a few tens), then I invested in my first laptop, which as you can guess quickly filled up. The return to recording on the disc was inevitable.

Dla kolekcjonerów muzyki zawsze stawała największa przeszkoda, którą była pojemność dysku twardego na komputerze. Pamiętam jeszcze jako dzieciak próbowałam zapisywać każdy kawałek, który znalazłam na komputerze mojego taty. Niestety, wiązało się również z tym, że co jakiś czas mój kochany rodzic kasował to co miałam, aby powiększyć wolną pamięć. Ratując swoje skarby musiałam je gdzieś zapisywać. Najpierw były to płyty CD (których miałam kilka dziesiąt), później zainwestowałam w swój pierwszy laptop, który jak się domyślacie szybko się zapełnił. Powrót do zapisywania na płyty był nieunikniony.

The next step was to ask the family for my first portable drive. Since few years, we have such a great Christmas family tradition that we usually buy one “desirable” gift to each other. So, I had to use this situation :).

Następnym krokiem było poproszenie rodziny na składkę na mój pierwszy dysk przenośny. Od kilku lat mamy taką fajną świąteczną tradycje u mnie w rodzinie, że kupujemy sobie przeważnie jeden “pożądny” prezent, dlatego musiałam wykorzystać tą sytuację. Kocham trafione prezenty.

After a few years, the technology went even faster and gave us the chance to save everything on the “cloud“. As of today, it is the easiest and most convenient way to keep all favourite tracks. I also did a small research to find the most popular tools on the internet. And here they are:

Po kilku latach technologia poszła jeszcze szybciej i dała nam szanse zapisywać wszystko na “Chmurze“. Na dzień dzisiejszy jest to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób na zbiór wszystkich moich ulubionych kawałków. Zrobiłam również mały research, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia w internecie. A oto one:

Google Drive – no doubt this is my favourite tool. It allows you to store everything that you have on your computer and also on your phone. For those who have a Google account, you can use 15GB storage for free, and you can enjoy also up to 10TB at an extra charge. The next plus point is that you can easily share what you have with your friends, just tick what you want to send to them and Google will create an access link. Easy.

Google Drive – bez wątpienia jest to moje ulubione narzędzie. Pozwala na przechowanie wszystkiego co mamy na komputerze jak i również na telefonie. Dla osób, które posiadają konto na google, za darmo mogą wykorzystać 15 GB, a za dodatkową opłatą mozna sie cieszyć pojemnością do 10 TB. Następnym plusem jest to, że można łatwo dzielić się tym co mamy ze swoimi znajomymi, wystarczy zaznaczyć to czym chcesz się podzielić i google samo utworzy dla nich link dostępu. Łatwizna.

 

OneDrive  – a platform created by Microsoft and allows you to transfer files from PC, Mac, Android, or iOS devices. OneDrive is an application not only for your computer but also a mobile application that anyone can easily download to their device. The tool is free for anyone who has a Microsoft account, the capacity to use is 5GB, with the ability to extend (for a fee) up to 50 GB.

OneDrive – platforma stworzona przez Microsoft i pozwala przesyłac pliki z PC, Mac`ów, Androidów czy urządzeń iOS. OneDrive to aplikacja nie tylko na komputer, ale i również aplikacja mobilna, którą każdy może bez problemu ściągnąć na swoje urzadzenie. Narzędzie jest darmowe dla każdego, kto ma konto Microsoft, pojemność do wykorzystania to 5GB, z możliwością rozszerzenia (za oplatą) do 50 GB.

 

Dropbox -to be honest, I have never used this tool and the below one, but when I was reviewing the opinions of people I came to the conclusion that it will list them in this post. The free version of Dropbox is not as spacious as the above storage tools because it can hold up to 2GB of data on it. There is also a chance of free memory expansion for another 500MB. All you have to do is invite your friends to use this app. Of course, the platform also offers an expansion of up to 1 TB for an extra fee.

Dropbox – szczerze mówiąc, z tego i następnego narzędzia jeszcze nie korzystałam, ale przeglądając opinie ludzi doszłam do wniosku, że wymienie je w tym poście. Darmowa wersja dropbox nie jest już tak pojemna jak powyższe magazyny, gdyż można trzymać na niej do 2GB danych. Jest również szansa darmowego rozszerzenia pamięci o kolejne 500MB. Jedyne co musisz zrobić to zaprosić swoich znajomych do korzystania z tej aplikacji. Oczywiście platforma oferuje również za dodatkową opłatą rozszerzenie do 1 TB.

 

Box – on this platform you can upload 10GB of files no bigger than 250 MB for free. This tool also offers a shared account (for a fee) where you can store extra 100GB of data and upload files to 2GB.

Box – na tą platformę można wrzucić 10GB plików nie większych niż 250 MB za darmo. Narzędzie to również oferuję konto współdzielone (za opłatą) na którym można przechowywać ekstra 100GB danych i zamieszczać pliki do 2GB.

 

Do you know of any other Cloud tools that are worth recommending? Which one do you like the most?

Znacie może jeszcze jakieś inne narzedzia Cloud, które są warte polecenia? Z czego Wy lubicie korzystać najbardziej?

 

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s