Posted in Personal

3 Apps without which I can`t live / 3 aplikacje bez których nie moge żyć

Hey!

IMG_1978

Today, I decided to share with you my 3 favorite applications, without which musically, I can not live. They allow me to enjoy music more and spice up my time. And here they are:

Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi aplikacjami, bez których muzycznie, nie mogę żyć. Pozwalają mi cieszyć się bardziej muzyką i urozmaicać mój czas. A oto one:

Continue reading “3 Apps without which I can`t live / 3 aplikacje bez których nie moge żyć”

Posted in Personal

5 easy steps for finding new music / 5 kroków na znalezienie nowej muzyki

Hej!

Today, I decided to share with you, my methods of finding new music. I think these are rather obvious ways, but I do not mind sharing them with you :). Now let`s begin!

Dzisiaj postanowiłam się z Wami podzielić moimi metodami szukania nowej muzyki. Myślę, że to są raczej oczywiste sposóby, ale nie przeszkadza mi to w podzieleniu się nimi z Wami :). No to zaczynamy!

1. Usually, the most of the new songs I can find on….

1. Najwięcej nowej muzyki znajduje na….

Continue reading “5 easy steps for finding new music / 5 kroków na znalezienie nowej muzyki”

Posted in Personal

My last “love” path in 13 stages – translate to music language / Moje 13 kroków osatniej miłości, przetłumaczone na muzyczny język

Hej!

Do you know a  movie Fireproof? This is not a movie for the Oscars, but since I watched it has changed me a lot. I even I got a version of my own notebook where I was asked to write how to get to my heart. To this day I have this notebook tucked tightly into one of my boxes … Although I never wrote anything in it, but the fact of giving it to me, made me believe in his power … Naive me …

Znacie może film Ognioodporny? Nie jest to film na miare nagrody Oskara, ale od momentu, kiedy go obejrzałam dużo się we mnie zmieniło. Dostałam nawet swoją wersję notesu, w którym miałam sama wypisać “drogę do mojego serca”. Do dzisiaj mam ten notes schowany szczelnie w jednej z moich pudeł…Co prawda nigdy nic w nim nie napisałam, ale sam fakt podarowania mi go, sprawił, że zaczęłam wierzyć w jego moc…Naiwna ja….

A couple weeks ago I went through a heavy period of my life (ok, maybe that sound a little bit too dramatic, but it wasn`t nice at all). It has become something I`d be never expected from myself. In this very moment, everything is fine now. Crisis averted, and again I found my path that I really know well. I will not write about what exactly happen, but I came up with a better idea. I’ll try to show you my musical path that I went trough several weeks ago.

Kilka tygodni temu przechodziłam przez ciężki dla siebie okres. Stało się coś czego sama bym się po sobie nie spodziewała. W chwili obecnej jest już dobrze. Kryzys zażegnany i znowu odnalazłam ścieżcę którą dobrze znałam. Nie będę się rozpisywać o co dokładnie chodzi, ale za to wpadłam na lepszy pomysł. Spróbuje pokazać Wam moją muzyczną ściężkę, którą przechodziłam kilkanaście tygodni temu.

It began like that: / A zaczęło się tak: 

Continue reading “My last “love” path in 13 stages – translate to music language / Moje 13 kroków osatniej miłości, przetłumaczone na muzyczny język”

Posted in Personal

10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal

Hej!

Due to the fact that I am at the moment in South Korea – and I am enjoying my life as a tourist with the full swing, I decided that is a right time for the advice: What to take with you to a concert or other music major event.

Z racji tego, że jestem w tej chwili w Korei Południowej – czyli “wycieczkuje” pełną parą doszłam do wniosku, że jest to odpowiedni czas, aby zamieścić post z poradą: Co zabrać ze sobą na koncert czy inne muzyczne większę wydarzenie.

If you will continue reading, you will find my TOP 10 things. / Jeśli będziecie czytać dalej poznacie moje TOP 10 rzeczy.

Continue reading “10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal”

Posted in Personal

My TOP 10 Badass songs

Hej!

Do you also need from time to time the songs which can make you full of power and sexy in the same moment? Especially for you, I prepared 10 songs that should give you a good energy kick. Here they are:

Czy Wy też macie tak, że od czasu do czasu potrzebujecie piosenek, które dadzą Wam niezłego powera i sprawią, że poczujecię w tym samym momencie seksownie? Specjalnie dla Was przygotowałam 10 piosenek, które powinny dawać Wam dobrego energetycznego kopa. Oto one:

Continue reading “My TOP 10 Badass songs”

Posted in Personal

What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?

Hej!

Since some time I have given up the bags for the backpacks. I really adore this choice, because, in the end, I do not have to suffer during walking with forever falling bag from my arm. Even shopping is so much easier now. I still have a free hand, and then I can hide my purchased goods to the backpack and continue to enjoy the “freedom of my hands.”

Od pewnego czasu zrezygnowałam z torebek na rzecz plecaków. Bardzo zachwalam sobie ten wybór, gdyż w końcu nie muszę się męczyć w czasie chodzenia z wiecznie spadająca mi z ramienia wielką torebką. Nawet zakupy zrobiły się o wiele przyjemniejsze, mam ciągle wolne ręcę, a później mogę schować swoje zakupione towary do plecaka i dalej cieszyć się “wolnością moich rąk”.

And what you can really found in my backpack? Here is a list: / A co tak naprawdę znajdziecie w moim plecaku? Oto lista:

Continue reading “What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?”

Posted in Personal

How to look for a new song? 3 Easy Steps / Jak znaleść nową piosenkę? 3 Proste Kroki

Hi! / Cześć!

Do you have also the same problem when you hear a new piece immediately you want to be in the possession of this song? The problem usually starts at a time when we want to find the title of this piece. What to do if your friend does not know this song, and you’re desperate “desire” it in your collection. Here are some steps which I mostly use …

Czy macie też ten problem, że kiedy usłyszycie jakiś nowy kawałek od razu chcecie być w posiadaniu tej piosenki? Problem zaczyna się przeważnie w momencie, kiedy chcemy odnaleźć tytuł owego kawałka. Co zrobić jeśli Twój znajomy nie zna tej piosenki,a Ty desperacko “pożądasz” jej w swojej kolekcji. Oto kilka kroków z których ja przeważnie korzystam…

Continue reading “How to look for a new song? 3 Easy Steps / Jak znaleść nową piosenkę? 3 Proste Kroki”

Posted in Personal

Gorillaz is back!

Hej!

I am super happy for new tracks of one of my fav bands Gorillaz. This band just came to me when I was still in the middle school, and I liked them from the very first note of song Clint Eastwood. You even don`t imagine, how happy I was last week when I was able to listen finally to the new songs of this brilliant squad.

Bardzo się cięszę, że mój jeden z ulubionych zespołów w końcu wydał nowe kawałki. Gorillaz poznałam jeszcze kiedy byłam w gimnazjum, i polubiłam ich od usłyszenia pierwszej nuty utworu Clint Eastwood. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo byłam szczęśliwa w zeszłym tygodniu, kiedy wreszcie mogłam posłuchać nowych piosenek tej genialnej grupy.

Gorillaz has released 4 new songs (and 5 video-clips) from their upcoming album “Humanz”, which will be available to buy exactly in one month (28.04.2017). What do you think about those songs? I totally love them!

Gorillaz wydał 4 nowe utwory  (oraz 5 teledysków) z nadchodzącego albumu “Humanz”, który będzie dostępny w sprzedaży dokładnie za miesiąc (28.04.2017). Co myślicie o ich nowych piosenkach? Ja całkowicie je pokochałam !

Ohh before I will share the songs with you, I totally forgot to mention about one great idea created by Gorillaz…..

Zanim jeszcze podziele się z Wami nowymi piosenkami, zapomniałam wspomnieć jeszcze o jednem bardzo ciekawym pomyśle zespołu…

Continue reading “Gorillaz is back!”

Posted in Personal

Top 10 tips to help protect your hearing / TOP 10 wskazówek jak dlać o słuch

Hey!

Previously, I wrote here how to care about the headphones. Today, I will give you 10 simple tricks, what to do to take better care of your hearing.

Wcześniej na blogu napomknęłam temat jak dbać o słuchawki, dzisiaj natomiast podam Wam 10 prostych trików, co zrobić, aby lepiej zadbać o swój słuch.

Unfortunately, nowadays a hearing problem affecting more and more the younger people. This is done especially by loud listening to MP3 players such as iPod, as well as being in noisy clubs or music concerts. If you work or spend time in the often noisy place or listening to a lot of loud music, you can  treat hearing loss, even without knowing it.

Niestety w dzisiejszych czasach problem ze słuchem dotyka coraz to młodszych ludzi. Dzieje się to zwłaszcza poprzez głośne słuchanie z odtwarzaczy MP3, takich jak iPod, jak i również przebywanie w hałaśliwych klubach czy koncertach muzycznych. Jeśli pracujesz lub spędzasz często czas w hałaśliwym miejscu lub słuchasz dużo głośnej muzyki, może ci grozić utrata słuchu, nawet o tym nie wiedząc.

Below you can find a list of the typical noise levels, measured in decibels (dB). The higher the number, the louder the noise. The Health and Safety Executive (HSE) determined that staying longer than 15 minutes per week in noise levels above 105dB can damage our hearing. You should also be careful to lower levels, such as between 80dB and 90dB. If you are exposed to them for long hours every day, it can also cause permanent damage to our hearing.
Poniżej znajdziecie listę z najbardziej spotykanymi przez nas poziomami hałasu, zostały one podane w decybelach (dB). Im wyższa liczba, tym głośniejszy jest hałas. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy [Health and Safety Executive (HSE)] ustaliła, iż przebywanie dłużej niż 15 minut tygodniowo w poziomie hałasu powyżej 105dB może doprowadzić do uszkodzenia naszego słuchu. Należy również uważać na niższe poziomy, takie jak między 80dB i 90dB. Jeśli jesteś narażony na nie przez wiele godzin każdego dnia, może to również spowodować trwałe uszkodzenie naszego słuchu.

Here are the above-mentioned list: / Oto wyżej wspomniana lista:

Posted in Personal

Song for the definitely goodbye / Piosenka na definitywne pożegnanie

Hello!

Sorry for all the people who are here just to find new pieces. But is something what I really need to share with you. I had the hard times in the past and I finally found my peace inside. The thing which I wanted to share with you is a song which belongs to polish artist Honey (Honorata Skarbek), it is pretty old – but today I realised what she is actually singing. I totally can relate the song to my current situation and I am filled with all positive energy again.

Przepraszam od razu osoby, które pojawiają się tylko aby posłuchać nowe kawałki. Jest jednak coś czym chciałam się z Wami koniecznie podzielić. Przez kilkanaście tygodni miałam naprawdę ciężki okres i bardzo się cieszę, że w końcu jestem w stanie odnaleść swój wewnętrzny spokój. Dlatego dzisiaj podzielę się z Wami piosenką, co prawda ma już 5 lat, ale dopiero dzisiaj dotarła do mnie treść tego utwóru – z którym się niesamowicie utożsamiam. Piosenka należy do artystki Honey (Honorata Skarbek) i wypełniła mnie całą pozytywną energią. 

 

Continue reading to check out the lyrics of the song / Czytajcie dalej jeśli chcecie sprawdzić dokładny tekst utwóru.

Continue reading “Song for the definitely goodbye / Piosenka na definitywne pożegnanie”