Posted in Personal, Playlist

Summer songs / Letnie Piosenki

Hej!

Guys! The summer is really here! Because of that fact, I decided to share with you, my favourite holiday songs that accompanied me for a few years. Of course, I tried to limit the list a little, so that it was not too long. Then I invite you to my favourite summer 10, year after a year :).

Z racj tego, że już na dobre zawitało do nas lato postanowiłam, że podziele się z Wami moimi ulubionymi wakacyjnymi utworami, które towarzyszyły mi przez kilka lat. Oczywiście starałam się ograniczyć trochę listę, aby nie była ona za długa. W takim razie zapraszam Was na moją ulubioną letnią dzisiątkę, rok po roku.

 

Here you have: / Oto ona

2007

Booty Luv-Boogie 2nite

Continue reading “Summer songs / Letnie Piosenki”

Advertisements
Posted in Personal

TOP 3 of Movie about the Music

Hej!

Today, I`ve decided to share with you, my favourite movies that are related to music. True, I could have picked more of them, but I decided to close myself up in TOP 3 :).

Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi filmami, które są poświęcone muzyce. Co prawda, mogłam wybrać ich o wiele więcej, ale postanowiłam, że zamknę się w TOP 3 :).

 

Here they are / Oto one:

1. August Rush (Cudowne Dziecko) 2007

I really like going back to this movie and every time I have tears in my eyes when I watch it. The film is about a boy who has the extraordinary talent to hear and compose different sounds. He is trying to use his gift to find his parents.

Bardzo lubię wracać do tego filmu i za każdym razem mam łzy w oczach kiedy go oglądam. Film opowiada o chłopcu, który ma nadzwyczajny talent do słyszenia i komponowania różnych dzwięków. Swój dar próbuje wykorzystać do znalezienia swoich rodziców.

Continue reading “TOP 3 of Movie about the Music”

Posted in Personal

The bands with the numbers / Zespoły z numerami

Hejka!

Some time ago my Music Alphabet appeared on the blog. Now I have come up with something similar, but different at the same time 🙂 🙂 Band`s numbers :). I did a little research that allowed me to “associate” bands that have something to do with some number. In order not to be too difficult, the digital compartment is 1-9. Let`s get started!

Jakiś czas temu na blogu pojawił się mój Muzyczny Alfabet. Teraz wymyśliłam coś podobnego, ale zarazem innego 🙂 Zespołowe numery :). Zrobiłam małe poszukiwania, które pozwoliły mi “skolekcjonować” zespoły, które mają coś wspólnego z jakąś cyferką. Żeby nie było za trudno przedział cyferkowy to 1-9. Zaczynajmy!

 

1 – One Direction

2 – Twenty One Pilots

3 – 30 Seconds to Mars

4 – Sum 41

5 – Maroon 5

6 – Eiffel 65

7 – S Club 7

8 – M83

9 – Ho99o9

 

And what would be your suggestions? I am waiting for an interesting examples :). / A jakie by były Wasze propozycje? Czekam na ciekawe przykłady.

 

<< Let`s Stay Positive Together ! >>>

= D.

 

Posted in Personal

4 Free Cloud Storage Tools for your Music / 4 Darmowe Narzędzia Cloud dla Twojej muzki

Hej!

For music collectors, it has always been the biggest obstacle the capacity of the hard drive on the computer. I remember as a kid I was trying to save every piece I found on my dad’s computer. Unfortunately, it also meant that from time to time my beloved parent erased what I had in order to enlarge free memory. Rescuing my treasures I had to save them somewhere else. First, I tried to record everything on CDs (which I had a few tens), then I invested in my first laptop, which as you can guess quickly filled up. The return to recording on the disc was inevitable.

Dla kolekcjonerów muzyki zawsze stawała największa przeszkoda, którą była pojemność dysku twardego na komputerze. Pamiętam jeszcze jako dzieciak próbowałam zapisywać każdy kawałek, który znalazłam na komputerze mojego taty. Niestety, wiązało się również z tym, że co jakiś czas mój kochany rodzic kasował to co miałam, aby powiększyć wolną pamięć. Ratując swoje skarby musiałam je gdzieś zapisywać. Najpierw były to płyty CD (których miałam kilka dziesiąt), później zainwestowałam w swój pierwszy laptop, który jak się domyślacie szybko się zapełnił. Powrót do zapisywania na płyty był nieunikniony.

The next step was to ask the family for my first portable drive. Since few years, we have such a great Christmas family tradition that we usually buy one “desirable” gift to each other. So, I had to use this situation :).

Następnym krokiem było poproszenie rodziny na składkę na mój pierwszy dysk przenośny. Od kilku lat mamy taką fajną świąteczną tradycje u mnie w rodzinie, że kupujemy sobie przeważnie jeden “pożądny” prezent, dlatego musiałam wykorzystać tą sytuację. Kocham trafione prezenty.

After a few years, the technology went even faster and gave us the chance to save everything on the “cloud“. As of today, it is the easiest and most convenient way to keep all favourite tracks. I also did a small research to find the most popular tools on the internet. And here they are:

Po kilku latach technologia poszła jeszcze szybciej i dała nam szanse zapisywać wszystko na “Chmurze“. Na dzień dzisiejszy jest to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób na zbiór wszystkich moich ulubionych kawałków. Zrobiłam również mały research, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia w internecie. A oto one:

Continue reading “4 Free Cloud Storage Tools for your Music / 4 Darmowe Narzędzia Cloud dla Twojej muzki”

Posted in Personal

3 Apps without which I can`t live / 3 aplikacje bez których nie moge żyć

Hey!

IMG_1978

Today, I decided to share with you my 3 favorite applications, without which musically, I can not live. They allow me to enjoy music more and spice up my time. And here they are:

Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi aplikacjami, bez których muzycznie, nie mogę żyć. Pozwalają mi cieszyć się bardziej muzyką i urozmaicać mój czas. A oto one:

Continue reading “3 Apps without which I can`t live / 3 aplikacje bez których nie moge żyć”

Posted in Personal

5 easy steps for finding new music / 5 kroków na znalezienie nowej muzyki

Hej!

Today, I decided to share with you, my methods of finding new music. I think these are rather obvious ways, but I do not mind sharing them with you :). Now let`s begin!

Dzisiaj postanowiłam się z Wami podzielić moimi metodami szukania nowej muzyki. Myślę, że to są raczej oczywiste sposóby, ale nie przeszkadza mi to w podzieleniu się nimi z Wami :). No to zaczynamy!

1. Usually, the most of the new songs I can find on….

1. Najwięcej nowej muzyki znajduje na….

Continue reading “5 easy steps for finding new music / 5 kroków na znalezienie nowej muzyki”

Posted in Personal

My last “love” path in 13 stages – translate to music language / Moje 13 kroków osatniej miłości, przetłumaczone na muzyczny język

Hej!

Do you know a  movie Fireproof? This is not a movie for the Oscars, but since I watched it has changed me a lot. I even I got a version of my own notebook where I was asked to write how to get to my heart. To this day I have this notebook tucked tightly into one of my boxes … Although I never wrote anything in it, but the fact of giving it to me, made me believe in his power … Naive me …

Znacie może film Ognioodporny? Nie jest to film na miare nagrody Oskara, ale od momentu, kiedy go obejrzałam dużo się we mnie zmieniło. Dostałam nawet swoją wersję notesu, w którym miałam sama wypisać “drogę do mojego serca”. Do dzisiaj mam ten notes schowany szczelnie w jednej z moich pudeł…Co prawda nigdy nic w nim nie napisałam, ale sam fakt podarowania mi go, sprawił, że zaczęłam wierzyć w jego moc…Naiwna ja….

A couple weeks ago I went through a heavy period of my life (ok, maybe that sound a little bit too dramatic, but it wasn`t nice at all). It has become something I`d be never expected from myself. In this very moment, everything is fine now. Crisis averted, and again I found my path that I really know well. I will not write about what exactly happen, but I came up with a better idea. I’ll try to show you my musical path that I went trough several weeks ago.

Kilka tygodni temu przechodziłam przez ciężki dla siebie okres. Stało się coś czego sama bym się po sobie nie spodziewała. W chwili obecnej jest już dobrze. Kryzys zażegnany i znowu odnalazłam ścieżcę którą dobrze znałam. Nie będę się rozpisywać o co dokładnie chodzi, ale za to wpadłam na lepszy pomysł. Spróbuje pokazać Wam moją muzyczną ściężkę, którą przechodziłam kilkanaście tygodni temu.

It began like that: / A zaczęło się tak: 

Continue reading “My last “love” path in 13 stages – translate to music language / Moje 13 kroków osatniej miłości, przetłumaczone na muzyczny język”

Posted in Personal

10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal

Hej!

Due to the fact that I am at the moment in South Korea – and I am enjoying my life as a tourist with the full swing, I decided that is a right time for the advice: What to take with you to a concert or other music major event.

Z racji tego, że jestem w tej chwili w Korei Południowej – czyli “wycieczkuje” pełną parą doszłam do wniosku, że jest to odpowiedni czas, aby zamieścić post z poradą: Co zabrać ze sobą na koncert czy inne muzyczne większę wydarzenie.

If you will continue reading, you will find my TOP 10 things. / Jeśli będziecie czytać dalej poznacie moje TOP 10 rzeczy.

Continue reading “10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal”

Posted in Personal

My TOP 10 Badass songs

Hej!

Do you also need from time to time the songs which can make you full of power and sexy in the same moment? Especially for you, I prepared 10 songs that should give you a good energy kick. Here they are:

Czy Wy też macie tak, że od czasu do czasu potrzebujecie piosenek, które dadzą Wam niezłego powera i sprawią, że poczujecię w tym samym momencie seksownie? Specjalnie dla Was przygotowałam 10 piosenek, które powinny dawać Wam dobrego energetycznego kopa. Oto one:

Continue reading “My TOP 10 Badass songs”

Posted in Personal

What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?

Hej!

Since some time I have given up the bags for the backpacks. I really adore this choice, because, in the end, I do not have to suffer during walking with forever falling bag from my arm. Even shopping is so much easier now. I still have a free hand, and then I can hide my purchased goods to the backpack and continue to enjoy the “freedom of my hands.”

Od pewnego czasu zrezygnowałam z torebek na rzecz plecaków. Bardzo zachwalam sobie ten wybór, gdyż w końcu nie muszę się męczyć w czasie chodzenia z wiecznie spadająca mi z ramienia wielką torebką. Nawet zakupy zrobiły się o wiele przyjemniejsze, mam ciągle wolne ręcę, a później mogę schować swoje zakupione towary do plecaka i dalej cieszyć się “wolnością moich rąk”.

And what you can really found in my backpack? Here is a list: / A co tak naprawdę znajdziecie w moim plecaku? Oto lista:

Continue reading “What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?”